Winnende en bekende schlagers van CV de Vöskes uut Mieëldere

Lijflied Mieëlderse Carnaval 
1954 dur FrensCoenders

De Mielderse vos den het wir lol
Keumt mit zien jonge ut zien hol
’t is carnaval en doet noow es hieël gek
Trek de oeëre ien de nek
Vuskes lot em noow es goan
Blief toch stil nie stoan
En mar gek gedoan
Kom noow gauw mar ut de boocht
Stek de start maar ien de loocht

Daor ien Mieëldere án de bèèk
Tekst: Frans Coenders – muziek: trad.

Refrein:
Daor ien Mieëldere ân de bèèk, daor bin ik as kiend gebaore.
En ik heb daor gevloekt en gebeid, en daorbeej mien hart verlaore.
Daor ien Mieëldre ân de bèèk, daor goj ik mien nestje bouwe.
Ik lèèf daor gelukkig en draag daor mien kruus, want ien Mieëldre huur ik tuus.
As klèine jong brocht meej mien moeder nor schôl.
De juffrouw die lachte zei : ” Dag krullebol,
vertel meej is menneke, waor komde geej uut ? “
En ik zei mit en lachende snuut : 
 
Ik ging veur ut urst mit en lief madje uut.
Ik aaide der efkes en kuste de snuut.
Toen zei ze : “Och, knillis blief altied beej meej,
mar zeg, waor woonde geej ?
 
En vief jaor daornao zien we same getrouwd.
Wat meubels en pôt beej mekare gesjouwd.
Al haaj dan ut vreeje ôk hieël lang geduurd, 
weej hebbe en huuske gehuurd.
Weej vierde os zilver, toen han we d’r tien. 
Ennen huushald zoeë hedde nog noeëts nie gezien.
En mier as de helft die stale op meej,
en daorum zinge we weej.

Afscheidslied
D’n alde prins gut now vertrekke 
’t Deut um pien ’t velt um zwaor
Ok zien prinses gut os verlaote
’t Was veur hun ’n machtig jaor 
As prins môt ik now afscheid neme
Minse bedankt ik mot now goan
Mielderse vosse en vossinne
Bedankt dat geej het mitgedaon.
Nim now van mien prinses
Diadeem en mantel ien
Zeej het dat mie tier gedrage
In echte vastenaovendsin
 
Refr.
Ok miene mantel kunde neme
Vorst, heej wurd meej toch wel zwaor
D’n tied van kômme den was prachtig
D’n tied van gaon den is now dao 
 
Deze muts en deze scepter
Wat was ik gruts en hiel jaor lang
Noëts zulle weej deze tied vergete
Minse, allemaol bedankt.
Refr.

Ald prinselied
Weej zien de alde prinse, um ôs war ut begos
Weej ginge altied veurop, ôs dörp stond op de kop
Weej zien de vös nog springe, weej lachte mit ow mit
Weej huurde ollie zinge: “Zonne goeie hebbe weej nog nie gehad”
Weej huurde ollie zinge: “Zonne goeie hebbe weej nog nie gehad”

Mieëldere is goed…
Tekst: Revue groep – muziek: trad.

Mieëldere is goed,
man wat en moi pletske.
De bèèk, ut kastieel,
huize Nab ôk nog hieël.
Man, wat is Mieëldere toch ……
 
Truujelied
melodie: “Marsupilami”
Refrein:
Weej hiete Truujke, ik en geej.
Weej hiete Truujke, ik en geej.
Weej zette de zurge ân de kant,
en springe lekker uut den band.
De Miëlderse truujkes zien vanaovend vreej.
……dat is ôs Oppertruuj, Truuj, Truuj,
Oppertruuj Opper Oppertruuj.
Den truujenaovend is van ôs de jonge en alde wieve
Weej vrouwe zien zó duk de klos en motte steeds thuus blieve.
Moeder Truuj die gut op stap, niks hèlt ur nog thuus.
D’r kan gebeure wat ’t wil, mar vanaovend hiet ze Truus.
En vader denkt ach gèt, vanaovend alliën naor bed.
Vader, den hèt huusarrest, pa mot babysitten.
Ik denk dat heej zien krèntje lèst en dan op de bank gut pitten.
As d’r enne baove kwèkt, den rupt hiël hard um máám,
denkt vader wat paniekerig, ik wooi dat ze mar host kwaam.
En pa zèt nodeju, waor blieft now toch mien Truuj
As ge jong en aardig bint, ziede wat onbezonne.
Af en toe dan denke weej, wat zien we toen begonne.
Iederen dag màr ien de wèr vur vadertje en kiend.
Zonne truujenaovend hebbe weej wel dubbel dik verdiend.
Al klinkt ’t wel wat cru, mar Truuj is ’t soms muuj.
Kôke poetse en de was, wat zien we soms slavinne.
Wat mosse die kèrels zonder ôs ien hemelsnaam beginne.
Alles schôn, ’t ète gaar, zien hempje ien de vouw,
en gaode ’s aovus muuj naor bed, dan motte efkes gauw.
Amor, Amor, Amor, wat is ’t lève zwaor.
En as ge mar lekker kôkt dan is heej ien zien nopjes,
en kriegde af en toe nog wel klène schouderklopjes.
Pakte heej d’n handoek mar, as tèiken van zien daank,
mar ploft mit zienen dikken boek, dan laankuut op de baank.
En moeder gut vol haat, wèr ân de groëte vaat
Och weej Truujkes moppere wel en wille ozze noëd is klage,
achteraf zien we toch wel bliej mit ozze mins en ôk ôs blage.
Iedere vrouw die is wel is en bitje uur eur doen,
en daorum motte we Truujendag hiël zeker aover doen.
’t Volgend jaor zien weej, ôk wèr van de parteej.

De urste drie schlagers iengezonde ien 1950:
Liedje 1:
Wies: Marietje vrijt – de Troefel

Ien Mieldere is ’t wir carnaval
De vuskes danse oaveral
Ze make allemol plezier 
En blieve drie daag an de zwier 
’t is noow vast de derde kieër
Dat de vuskes dat noow doen alhier
Ze zette same alles kloar
Dat make ze allieën ien mieldere kloar
 
Noow vuskes mak es allemol lol
Mar drink nie teveul alkohol
Dan hebbe de kasteleins wel schik
Mar ien ow portemonnij keumt niks
Dus kiek en bitje wat ge doet
Mar mak oowzelf nie bankroet
Vier allemol flink carnaval
Mar blief ien mieldere op ’t bal
Lot doar mar iederieën zich kenne
De vus-vussinne en de henne
Jong en ald en ok de jagers
Dans noow allemol de nijste slagers
Noow motte ok es same zingen
En nie de ganse tied mar springe
Mak same mar es biestig lol
En drink ow buukske mar es vol
Zoeë blief an de geng tot dinsdag naacht
De prins den hild toch wel de waacht
Mar no afloeëp nie gezeurd
Want dan werde ok nog bekeurd

Liedje 2: ’t was toch zo goed
Wies hali / halo – de troefel

Het is wer carnaval dit joar
Ze zette wir wat ien mekoar
Verlijje joar is goed gedanst
En later nog en bitje gesjanst
Prins Handrie het goed zien best gedoan
De elf liete gen ieën vol gleske stoan
De nar den deuj al êve gek
Ze haaje nog liever herring as spek
De vossinnekes haaje ok goed opgepast
Ze haaje van de vuskes nie veul last
Ze haaje allemol same lol
Mar ginge toch op tied nor hun hol
Mak noow ok mar es same pret
Mar got nie al te vroeg nor bed
De road van elf en prins Vic
Die make ok allemol veul schik

Lied 3 vasteloavesschik
wies: Marjoleintje – De Kwast

Vasteloavend ien ’t land
Al de zurg an de kant
Jong en alt zien allemol êve gek
Vosse kom noow ut ’t hol
En doet allemol êve dol
Trek de oere dan mar ien de nek
Samen gon wee an de zwier
Drinken doarbeej snaps en bier
Mit vasteloavend dut men noeët te gek
Refr: kom lot os noow es allemol same zinge
’t is toch vasteloavend hier
Kom , lot os noow mar danse, springe
En make plezier
De vos den zukt zich dan ok nog en brudje
En allebei zien dan tevree
’t vossinneke krieg dan ok nog en snutje
Vasteloavend, O Kee 
 
De adel van os mielderse hier
Is toch en schon vosse-dier
En doarop zien weej ok allemoal trots
Doarbeej het is enne slimme Piet
De boere joa die motte em niet
Os henne mikt ie dan ok al de klots
Mar mit vasteloavend nouw 
Dans ie joeksig mit zien vrouw
En heej zingt en springt ok dat ’t botst
 
Zeg vosse mak now groeët kabaal
Mar netjes zien en gen schandaal
Want dat stut os allemol nie net
Al ziede ok wat van de wies
En makte het en bitje gries
Of al godde ok al laat nor bed
Dus zet ow beste puuëtje voor
En zing allemol ien koor
Dan hebbe weej de allergrutste pret

De lollige drinkers
1961: Tekst: Ollie Frens – muziek: Erme Hond

’t Is gènne jong, den gen biertje lust,
en ôk noeit is en meid het gekust.
Wat enne druege piet,
dat zèt toch iedere griet.
Iederieën lust toch en glèske bier,
en dat gift ter toch mier plezier.
Dus drink is mit os uut,
en zing met en lachende snuut.
Refrein:
Weej zuuke vertier, vertier, vertier.
Beej en goed glas bier, glas bier, glas bier.
Kom en drink er is mit os mit,
en gôt dan ân de zwier.
Weej gôn nie nor huus, nor huus, nor huus.
Want dat is nie pluus, nie pluus, nie pluus.
Kom schud de glazen vol,
dan gôn weej nie nor huus.

Truyke
1962: tekst De Redschil – muziek Franco

Os Truyke, en megje wat dik van lijn,
Kwoam vur et urst op en dans festijn
Ze keek wat verlège al ien de zaal,
Wat was doar hiel groeët kabaal
Ze stond wat beduust zo dor an de kant
Van danse haai ze ok gen verstand
Zo zoog ozze Tinus dat megje doar stoan
Heej zeuj eur is vroage goan.
Refr:
Truyke kom loat os is danse goan
Blief doar nie ien dat hukske stoan
Lach op ow snutje, kiek nie zo zoer
Huf de bèntjes is van de vloer
Dansen en welske ien drie kwarts moat
Vur de lijn kan dat heus toch gen kwoad
Same te zwiere mit oow op het bal
D’is carnaval

De letste Gulde / De kwojje gulde
1963: Tekst van der Kwast – muziek Tuba Dour

Refrein:
‘k Heb nog ieëne kwojje gulde, en den springt meej ien de tes.
Vûden ieëne kwojje gulde koeëp ik meej en groeëte fles.
Waor zeuj ik meej druk um make want dat geld dat is mar sliek.
Vûr den ieën kwojje gulde koeëp ik meej bier, dan bin ik riek.
Janus, enne toffe jonge, droonk hieël gèèr en gleske bier.
En mit vastelaovend was heej ok wer lekker an de zwier.
Mar de cente ginge krimpe en de knip die wier vort klein.
Zong heej toch den hieële aovend altied mar wer dit refrein.
As ut geld oow het te pakke, luuster dan nao miene raod.
Jao dan binde toch nog ermer as enne schojjer van de straot.
Laot ze daorum mar es rolle en mak is wat flauwe gein.
Zinge weej dan mit ós alle altied mar wer dit refrein.

Carnaval
1964: Tekst: Toos & Lucia Hendriks – muziek: Wennetou

Refrein:
Carnaval, carnaval.
Doet allemaol mal mit carnaval.
Jao, ’t is carnaval beej de Vöskes hier ien Mieëldere,
mit enne prins en raod van elf.
Jao, ’t is carnaval beej de Vöskes hier ien Mieëldere.
Hos en spring mar, ’t gut vanzelf.
De vos kwaam uut zien holleke.
Heej haaj en henneke op ut oeëg.
Mar vur heej ’t koos kriege,
huurde heej en lied, hiel hoeëg.

Mieëlderse carnaval
1965: Tekst & muziek: de Strijkers

Is ’t carneval ien ut Vossehol, dut iederieen toch mei.
Het Meulenend en Megelsum, de Vieëstraot en de Hei.
Ok Brugend wil nie achterstaon, het Durp duut de rest.
De Vus en Vossinnekes, die zien dan op eur best.
Refrein:
Mit carneval, mit carneval, dan make weej wer lol.
Mit carneval, mit carneval, is Mieëldere stapel dol.
De prins en Nar en hieël de Raod, zien alle wer present.
Ien Brugend ’s aovus ien de zaal, is ’t zon gezellige tent.
De schik den kan ôk gaar nie op, ’t duurt drie volle daag.
En Jan en Toeën of Piet of Bart, hebbe al en stuk ien de kraag.
Ze zette dan de fieëstmuts op, en make ’t wir bont.
En hieël de daag klinkt ’t refrein, het ganse durp rond.

Marieke
1966: Tekst & muziek: ?

Refrein:
Marieke gôdde mit ?
Jao, dan gaon weej samen lekker an de zwier.
Marieke godde mit ?
Jao, dan make weej drie dagen lang plezier, joechee !
Geej huurt er toch ok beej.
Ge ziet er dan toch zeker vreej.
Weej hosse en weej springe,
en weej doen dan gek.
Jao, Marieke gôt toch mit.
Ien Mieëldere heb ik mien hart verlore.
Jao, an en hieël moj megje, Marieke hiette zeej.
Ze was ter toch zôn hieël verlège poesje.
Ik doocht zoeë beej mien eige,
ik haal dur eur wel beej

Mit Carnaval
1967: Tekst: De Nolets – muziek: Nul de Kuster

Kom now, jao al te saam, op dit fieëst ien de zaal en weej viere carneval.
Laot um mar gaon, gek gedaon, want ’t geld, jao, dat gut toch mar nor de maon.
Breng de lol allemaol mit, lot de zurg noow ’s tuus en zing al’mol mit os mit.
Jong en alt, al te saam, kom now op de baan en mak now same schik.
Refrein:
Weej gôn dit jaor mit carnaval te same nôr ’t bal.
Beej Jeu en Mie al ien de zaal, daor is ’t altied knal.
Kom, mak de glèskes nog ’s vol en alle gek gedaon.
Kom op de baan t’is carnaval en blief daor now nie staon. (2x)
Is de Prins ien de zaal mit de Raod en ’t orkest, jao dan is ’t ‘r best.
Allen zien der present, hier beej Jeu ien de tent en make ze same pret.
Lot de Vos now mar los, drink veul bier, ziet nie gier en zoeë make weej plezier.
Zingen weej hier te saam op dit fieëstfestein te same dit refrein.

Ge kunt ut heus nie laote
1968: Tekst, muziek en zang: Herrie en de Spektekelmekers

Refrein:
Ge kunt ut heus nie laote.
’t Smikt oow toch zô goed.
Ge komt der nie ovver uutgepraot.
’t Geft oow zônne moed.
En glèske bier of en kus van Mien, gèf ’t now mar toe.
Ge wilt nie van oow lève nôr pa en moe.
Den Willem van hiernève, is ennen mojje klant.
Den het now echt al wèke, zonne pien ân ziene tand.
Mar as ie dan en glèske, mit bier op den tap ziet staon,
dan is ’t net of alle pien, pleite is gegaon.
Want…
En as Willem dan saoves, nôr zien Mien wil gaon,
dan moet ie urst is vulle , of den tandpien is gedaon.
Mar gelukkig op ’t lèste moment, denkt Willem nog der ân,
dat en pilske of en kusje, ‘m zô goed helpe kan.
Want…

T is wer vastelaovend
1969 nr.1 : Tekst, muziek & zang: De Gymladiess

Refrein:
’t Is wèr vastelaovend, dat is vur groët en klein
Drie hiële dolle dagen, dat viende weej zô fijn.
Want ien ôs Mieëlders dôrpke, dao zien ze lang nie mis.
Weej howwe mit zien allen, drie daag op die kist
Den tied is ângebroke, veur ôzze Vossekop.
Um lol en joeks te make, kom Vuskes zet um op.

Verkled
1970: tekst Jan en Ger

Wat heb ik noow toch an, ze kieke allemol nor meej
Dorum gef meej wat bier dan vul ik meej zo vort vreej
Ik drink ’t ok vlug lèèg en kiek dan is um meej hin
En ik krieg het dan nor miene zin
En Jan den wooi ok danse goan op enne carnavalsdag
Heej ging verkled als en gewone bag
En verkes snutje dooj heej op, enne krulstart stond eum goed
Mar toen heej beej de danszaal was toen haaj heej genne moed
Os Nelleke wist zich genne road, hoe zeej verkled zuj goan
Als zeej is ging als vreuke op de moan
En hiel kort kledje dooj ze an van plastic en zoë mier
Mar toen ze doarmit butte kwaam verging toch eur plezier.

1971: tekst Fr. Coenders – muziek A Coenders
Couplet
We viere ien os durp noow
Wir alle carnaval
En iederieën van jong tot alt
Die komme nor ’t bal
Het is nog altied joa ’t fieëst
Van dolheid en van van gein
Dus zing noow allemoal es mit
Dit vroleke refrein
Refr:
Carneval Carneval
Kom noow springen en mar draaje
Carneval Carneval
Same gon weej pierewaaje
Want ’t leève is nie altied rozegeur
Carneval brengt ien ’t leève nog wat kleur
Carneval Carneval
Vur os Mieldere oaveral

Loat ma goan
1972:

Refr:
De Vüskes viere nouw dit joar
Het zilveren bestoan
En iederieen die viert ’t mej
’t is carneval, loat ma goan
Het werd dit joar toch zeker knal
Dat is toch joa en feit
Vooruit mar mit de geit
Loat ma goan, loat ma goan
Want de vos den let de ore ien de nek.
Loat ma goan , loat ma goan
Jong en ald die doen nouw alle ève gek
Joa we danse en we springe make het wer kakelbont
En we hosse mit os alle now hieël ’t durp rond
Loat mar goan, loat ma goan
Beej ’t zilveren bestoan
De vus en de vussinnekes
Die zien nouw op eur best
Ze goan nouw enne daag of wat
Laat al nor de nest
De kastelein al an de kraan
Den zurgt wel vur bier
En de rutbach mit zien bloaskapel
Die speule kier op kier

Pieternelleke
1973: Tekst: Ine Geraads-Beurskens & Diny Buddiger-Seuren – muziek: Piet Seuren

Refrein:
Och Piet, och Pieternelleke,
die haaj zoë gèr en kelleke.
Zuuk oow den bèste uut,
den mit de leukste snuut.
Pieternel, Pieternel, Pieternel.
Nelke mit eur blonde haor,
is vur iederieën en gevaor.
As ge mit eur uut wilt gaon
is ’t naor den urste kier gedaon.
Want ieën ding is zeker waor.
Nelke mit eur blonde haor.
Toen ik eur ’s goed bekeek,
rakte zelfs mien hart finaal van streek.

Rutbach Polka
1974: tekst: Ruthbachboys muziek: Koeweit kiele kiele Koeweit

Refrein:
Ruthbach, Ruthbach, Ruthbach, Kiele kiele Ruthbach
Kiele kiele Ruthbach Boys
Ruthbach, Ruthbach, Ruthbach, Kiele kiele Ruthbach
Kiele kiele Ruthbach Boys
’t is carnaval jao ok dit jaor
Vur iederieën zelfs vur gries haor
De Ruthbach Boys die zien present
En ze speule vur enne luttele cent
Al werre de prieze almar mieër
Dat ziene we, ziene we, ziene we, ziene we
Morgen dan wel wieër
Refr.
En no drie dagen van veul lol
Blaoze de boys nog de hoeëge sol
Al zien de lippe ok wat dik
Mit enne pot bier hebbe ze veul schik
Al stege de prieze van ’t bier
Dat ziene we, ziene we, ziene we, ziene we
Morgen dan wel wier.

De bôks van ozze Piet
1975: Tekst: Frans Coenders – muziek: trad.

Piet wooj carnaval gaon viere, ien ut Mieëlders vossehol.
En zoot daor zwaor te prakkeziere.
Zeuj heej gaon as ennen boer of as enne sjieken hier.
Mar dan motte hebbe vasteaoveskliere.
Mar wie haaj dat now van ozze Piet verwacht,
dat heej daoran haaj gedacht.
Refrein:
Kiek Piet daor now is staon. dat is krek carnaval.
Lûpt mit zien flodderboks, jao, saovus naor ut bal.
Die boks is veul te groeët, dat is toch jao en feit.
Mar al is ut gen gezicht, mis vastelaovend gut ut licht,
veuruit mar mit de geit.

Katrien
1976: Tekst & muziek: Frans Coenders

Refrein:
Kom Katrien, gôt now toch mit, same carnaval gaon viere.
Op de straot of op ut bal kunne weej dat fijn versiere.
Want now kiekt is alleman zien ève dol, vast en zeker kriege weej vanaovend lol.
Hup Katrien, laot eum is gaon, ovver drie daag is ut gedaon.
Katrien dat was de schônste meid, beej ôs al ien de straot.
Mar as ze tusse jonges zaat, dan wis ze genne raod.
Daor is ze nou toch wel vanaf, sins vurrig jaor carnaval.
Toen vroeg ik eur jao hieël gewoeën of ze mit ging naor ut bal
Dat hebbe weej toen zoë gedaon, Katrien was goed kontent.
En beej ut naor huus toe gaon zei ze : ” Geej ziet enne goeije vent.
Dat zulle weej toch zeker jao nog gauw is ôverdoen ? “
En beej ut afscheid kreeg ik toen nog enne flinke zoen.

Den Bojjem
1977: Tekst & muziek: Soos Merlin

Refrein:
As den bojjem hieël erg druuëg is,
hedde zeker twieë pôt nuuëdig.
Van die groeëte. as ut kan,
want daor halde weej wel van.
Mit vastelaovend nie goed snik,
en den bekker bakt mar mik.
Weej dreenke nog en gleske bier,
en merge zien we dan wel wier.

Kiek is ien Mieëldere
1978: Tekst Jan Rutten Muziek Lach en vergeet ‘t

Kiek is ien Mieldere
Daor wurd alle wèke
Jao gehost en gespronge en gedanst
Kiek is ien Mieldere
Jao mit vastenaovend
Dan wurd hier ok zo goed gesjanst
Jao mit vastenaovend dan wurd gehost
En ok enne hoeëp gedronke
De meense die hebbe dan allemaol schik
Hieël laat wurd ’t bed pas geroke
En thuus nog en lekker glas bier
Vur ’t allerletste plezier.
Refr.

Jao, jao, de Vosse gaon wèr hosse
1979 nr.1 : Tekst & zang: Maria Thielen-Timmermans – melodie: ‘De liefde van de man gaat door de maag'(Ria Valk)

Refrein:
Jao, jao, de Vosse gaon wèr hosse
Ze laote zich wèr gaon.
Drinke bier alieën, de rest laote ze staon.
De… Vosse gaon wèr hosse,
ze laote zich wèr gaon,
totdat de sterre ân den hemel staon.
Den Vos den het de kriebels ien ut bloed.
Da’s ens per jaor en dat is ôk goed.
Drie daag lang carnavallen,
der lekker tège knalle.
Carnaval de Vos, den is wèr drie daag los…
Van de zolder zien de kiele wèr gehald.
Den baas den het de knecht is goed betaald.
De knip stût lekker bolle,
kom laot ze nôw mar rolle.
Carnaval, de Vos den is wèr drie daag los…
Mit de boerebrulleft doen weej ôk wèr mit.
Behalve den mit enne kater zit.
Den loate we ien zien weze,
den zal wel wèr verrèze.
Carnaval, de Vos is wèr drie daag los…
De Prins is nôw ien Mieëldere den baas.
Heej is den dolste en den grutste dwaas.
En mit de Raod van Elf,
Dan gut ’t wèr vanzelf
Carnaval, de Vos is wèr drie daag los…

3X11 Jaor
1980: Tekst: de Knulletes. Muziek: als het gras 2 kontjes hoog is

3×11 volle jaore
Viere weej, carnaval
3×11 volle jaore
Dat wurt dus ok dit jaor wer knal
Joa net as ieder jaor
Staon alle vosse klaor
Ze komme uut hun hol
En drinke zich dan vol
Ze danse, springe, hosse
En make groeëte pret
Jao dat zien tiepies vosse
Want die gaon nie nor bed
De prins dat is jao Frans
Den greep dit jaor zien kans
Hej stut nou wer vur os klaor
Dit hieële lange jaor
Vural mit de carnaval
En op ut prinsebal
Dan make weej plezier
En kwake kier op kier
Weej zien hier nou beej en
Vur lol mar ok vur jen
En iederieën duut mit
Al is ie dan nie fit
Of hedde enne kater
Drink dan gen gleske water
Maar roep: doet meej en bier
En gaot wer aan de zwier.

Vastelaovend mit de Vosse en Vossine
1981: Tekst: Jan Rutten – muziek: Leon Mooren

Refrein:
Vastelaovend mit de Vossen en Vossinne.
Ut mot gek gaon, wil ut dan nog nie beginne.
Pôtje bier, veul plezier,
daorum zien weej hier en dat is ôs vertier.
Jao, ieder jaor mit vastelaovend laote weej ôs gaon.
Van smerges wies den aovend laote weej d’t genne staon.
Dan hebbe weej veul schik en ok wel mei den hik.
Mar dat is ok wel logies, dat is genne prik.
En iederieën duut mit, waor geej ok mar zit.

Ut is wer Carnaval
1982: Tekst: Christien Cox & Heleen Jansbeken – muziek: Frans Poels

Ut is wer carnaval ,dus meense laot oow now mar lekker gaon.
Nim ut d’r mar van, want ut is toch zoeë gedaon.
We gève enne goeije raod an iedere echte vos:
Dreenk en pôtje bier want alle kroege zien wer los.
De Prins, den zwaait den scepter ien ut Mieëlders vossehol.
Heej mot dan zurge vûr drie daag, pret en hieël veul lol.
Ald en jong, dat gût wer uut, mit buurt en kompeneej,
want mit vastenaovend huurt toch iedereiën d’r beej.
Den optocht is der ôk wer beej, de wages zien al klaor.
En ’n hieël leuk boerepaar, hebbe weej dit jaor.
De zurrig en ut wèrrek, jao, dat zien we woensdag wel,
want weej doen nou lekker gek, mit joeks- en blaoskapel.

Ut Viltjesbal
1983: Tekst & muziek: Leon Mooren

Elk weekend ut zelfde lied, zien ze euren tied wer kwiet.
Mar mit vastenaovend dan, dan zien ze wat van plan.
Refrein:
Mit vastelaovend zien ze vreej, dan komme ze drie daag nie beej.
Ien ut bos, daor op ut zand, daor is van alles ân de hand.
Same fieëste op en plêk, dat klinkt misschien wel gek.
Want daor is en plekske, daor is en plekske waor niemand komme zal.
Want daor is ut groeëte, daor is ut groeëte ut groeëte viltjesbal.
Pilske d’r op, pilske d’r af, wûrde muuj van en soms maf.
Streepke daor, streepke hier, d’r stût wer ennen bier.
En nao drie daag volle pret, gaon de viltjes pas naor bed.
’t Volgend weekend, ’t is gen grap, motte ze wer op den tap.

Vèrkes Willem
1984: Tekst: Wim Coenders – muziek: Geert Moore
n
Refrein:
Zeg kende gillie Vèrkes Willem al ?
Den dikke boek, zô rond as ennen bal.
Jao, Vèrkes Willem is wer an de zwier.
Mit vastenaovend viendt heej zien vertier.
Zeg meense now luuster is goed, dat fieëste zit um ien ut bloed.
Al hieël vroeg begoos, toen ien de soos, beej Willem is altied wat loos.
De megjes gaon gèèr mit um uut, heej het ôk en aardige snuut.
Mar niks an de hand, vrollie an de kant, Willem wil gen tramelant.
Zien vèrkes, heej het d’r genoeg, die hebbe zwaor daag vur den boeg.
Ut is dan zôwiet, ut voer nie op tied, Willem, den het gennen tied.
Willem zit ôk ien de raod, daor mikt heej zich af en toe kwaod.
Heej trekt ân de bel, geej wet ut dan wel, Willem, enne schonne kel.

’T is Vastelaovend
1985: Tekst: Wim Coenders – muziek: Frans Boermans

’t Is vastelaovend, ut fieëst van de lol.
Dan gaon weej de kroeg ien en doen lekker dol.
Want d’r wurt hier durgedreit, tot den haan wer het gekreit.
’t Is vastelaovend, ut fieëst van de lol.
Vosse, Vossinne, mit kiel en pet, allemaol zien ze d’r beej.
D’n beste poeët wurt vurgezet, iederieën is bliej.
Zurrege zette weej ân de kant, drie dage gaon weej op stap.
Mit dit fieëst van de lol en leut, staon weej ân den tap.

Aswoensdag
1986: Tekst: revuegroep – muziek: Weidmansheil

Aswoensdag, dèn stût wèr vur de deur.
Wèkelang, wat lang, té lang, hebbe weej gevast.
De snoeppot van de kiendere, stût nog ien de kast.
Op vreejdag krege we steeds vis, dat was toen gepast.
Refrein:
Laot gaon, laot gaon, laot eum drie daag gaon.
Kom schud ens vol, dan hebbe weej vûr drie daag vastenaovendlol.
Blief nie ân de ziëkant staon, ennen echte Vos, keumt los.
Carnaval, da’s lol vûr jong en ald.
De zûrge van alle dag, doen ôs nou gèn moer.
De kienderoptocht trekt wèr rond, de vuut gaon van de vloer.
Ut narrepak keumt uut ut stof, en niemand dèn kiekt zoer.

Mit de Vastelaovend
1987: Tekst: Wiel Coenders & Jan Rutten – melodie: “An der Nordsee Küste”

Refrein:
Mit de vastelaovend ien ut Mieëlderse land,
gaon weej fleenk ân ut fieëste, de zurg ân de kant.
Mit de vastelaovend ien ut Mieëlderse land,
gaon weej fleenk ân ut fieëste, de zurg ân de kant.
Den elfde november beginne weej al,
en bereide ôs vur op de carnaval.
De klier en de smeenk komme wèr vur den dag.
Ien ut spiegel, daor zien weej wèr ozze lach.
De Vosse gaon hosse en fleenk ân de zwier,
en hange zich um mit de mèst gekke klier.
Zeej komme drie daag lang, nie ien euren bocht.
De Vos het gevònde, wat heej altied zocht.

De kater
1988: Tekst: Ger Thiesen – muziek: Leon Mooren

Refrein:
Dat geklop, ien miene kop,
gister haaj ik zôveul pilskes toch nie op.
Dat geklop ien miene kop,
vuul meej rot, wat is dat meej toch en getob.
Dat geklop ien miene kop,
mar dat halt vanzellef op.
Want mit carnaval het miene kop,
gennen tied vur dat geklop.
Dan zit ik smerges veur meej uut te stare,
de kop hiël stil um ut kloppe te bedare.
Daor klinkt en joekskapel, ik spring hôst uut mien vel.
Ik wooj meej eigeluk vandaag is spare,
mar dur den joekse hit, doei ik al gauw wèr mit.
want “mèrge’ kan meej toch gen zurge bare.

De Vossevastelaovendstied
1989: Teks & meziek: Leon Mooren

Jao meense motte ’s luustre, ik krieg ut ieder jaor.
Dan komme wèr de kriebels van vuut tot ân mien haor.
En kom ik op de staot en huur ik en joekskapel,
begint mien bloed te koke, spring bijna uut mien vel.
Refrein:
Dat….. is……de …..
Vossevastelaovendstied, de vastelaovendstied.
Ut zien de dage van de lol en hebbe niks an ozze bol.
De vastelaovendstied, de vastelaovendstied.
En binde los, kom dans de samba hier mit ôs.
Jao ok de burgemeister en zelfs menier pastoeër,
die zinge now is mit ien ôs vastelaovendskoeër.
De Prins, ut boerebruudspaar, ut vollek ien de tent,
ut liekt wel of hieël Mieëldere ut huus uut is gerend.

’T is wer zowiet
1989: Tekst & muziek: Wim Coenders

Refrein:
’t Is wer zowiet, de zurreg efkes kwiet.
’t Is wer zowiet, dit is den allermoiste tied.
Ieder jaor, wer opneej,
dan zien weej d’r allemaol beej.
Mit dees daag van de lol,
dan zitte de kroege wer vol.
Ien ôs dûrp ân de bèèk,
daor is ’t fieëst elke wèèk.
Kom der beej, dreenk mit meej,
jao, ieder jaor huurd’ut opneej.

Ozzen Oop
1990: Teks & meziek: Leon Mooren

Refrein:
Ozzen Oop het en pèèrd en wage,
hoeft heej zien toet nie te voet te drage.
Gût Oop mit vastenaovend op vertier,
blaost heej zien noot en lest zien dorst mit en glas bier.
Ozzen Oop den het en groeëte toet.
Tsjonge jonge jonge en dat klink zô goed.
En as den Oop mit zien toet ôs verwend,
dan gût ut volk toch zô te kier ien elke tent.
Beej ut kastieël, huize Nab ôk ien ut saor,
huurde die klanke nou al zeker honderd jaor.

De kar van ozze Har
1990: Tekst & meziek: Wim Coenders

Refrein:
De kar van ozze Har, die is dûr de as gegaon,
dûr de as gegaon, dûr de as gegaon.
De kar van ozze Har, die is dûr de as gegaon.
Han we d’r mar, han we d’r mar, nie op motte gaon staon.
Al mônde van te vurre kwaam de buurt beejen,
vur ut make van enne wage, wat han ze enne jen.
De kar was van Har, mar die was nie al te bar.
Toen d’r ieëne op ging staon toen was ut al gedaon.
D’r wier wat gelast, de wage was hôs klaor.
Toen nog wat getummert, ze zage gen gevaor.
Hier en daor en schruufke, daor was ut mit gemakt.
Mar wat gaow is gemakt dat is ok gaow geknakt.
Ien ’t begin van den optocht ging ut allemaol goed.
Allemaol wat dreenke, toen steeg ok ut gemoed.
D’r kwaam toen wat heibel, de kar ging op en neer.
En dur al dat gehos ginge schroeve al wer los.

De Vastelaovenstied
1991: Tekst & muziek: Ger Thiesen

’t Zunneke got zich wère, de buuëm die slaon al uut.
En kiender huurde wèr blère, ze kriege al en bruune snuut.
Den ozel is vergète, de wintertieëne kwiet.
En kattekwaod wurd uutgevrète, de vastelaovenstied.
Refrein:
Dan huurde dur ’t Limburgse bos, de Mieëlderse Vös zien wèr los.
Want mit dees dolle dagen, dan komme ze uut eure nèst,
en viere de Vös vastelaovend,dat’s Mieëldere op zien bèst,
en viere de Vös vastelaovend,dat’s Mieëldere op zien bèst.
De urste blumkes gôn wèr bloeien, de kriebels ien ow bloed.
En lemmeke ziede daor stoeien, de joeks keumt uut en toet.
’t Tsjielepen van de musse, nog scheuchter kleenkt eur lied.
En stelleke stut daor te kusse, de vastelaovenstied.
De vrollie ien zommerkledjes, jao kiek ze daor es gaon.
En krols zien de jonge kètjes, ’s naachts beej enne volle maon.
De kikvörs huurde al kwake, daor urges ien ’t riet.
Zoë huurt ôk beej al dees zaken, de vastelaovenstied.

‘T wèèr
1992: Tekst: G. Thiesen – muziek: B. de Koning

Refrein:
Wat en wèèr, zôn moj wèèr is dat wèèr.
Zôn moj wèèr, man, dat haaje weej gèèr.
Mar zôn wèèr, zôn moj wèèr, jao zôn wèèr,
dat hebbe weej hier nie, dat is nie fèèr.
Zôn lekker wèrm zun’ke, en dat ’t hieële jaor.
Wat en wèèr, jao zôn wèèr is pas wèèr.
Wat haaje weej dat wèèr hier toch gèèr.
Règen velt t’r veuls te duk, zoë is hier ’t wèèr.
’t Wèijt hier dagen ân en stuk, zoë is hier ’t wèèr.
’n Groeët gebied mit liëgen druk, zoë is hier ’t wèèr.
Waorum règen wiend en kald, dat is toch gèn wèèr.
Waorum schient de zon nie alt, man, dat is pas wèèr.
’s Winters kwakkelt ’t mar wat, zoë is hier ’t wèèr.
Sneejt ‘t, dan is den ôk nat, zoë is hier ’t wèèr.
Ozel is d’r mier as zat, zoë is hier ’t wèèr.
Waorum ozel vorst en sneej, dat is toch gèn wèèr.
Waorum schient de zon nie vreej, man, dat is pas wèèr.

Carnaval viere
1993 Tekst: Anita Goumans – muziek: gejat

Refrein:
Carnaval viere, hoeve weej nie te liere.
Van jongs af ân din weej al mit.
Kom mit zien alle, ut zal ow bevalle,
naor ut hol van de vos.
Gôt dôr dan zinge, danse en springe,
en laot ow zelf lekker los.
Van groët tot klein, jao, dat is pas fijn.
Weej zien allemaol blieje luuj.
Ut is toch te dol, wat hebbe we lol.
Weej zien ’t dan ok nog lang nie muuj.
Dan is ut gedaon en motte we gaon.
Mar de streek zien we nog lang nie kwiet.
Weej gôn gewoën dur, dôr kwaame we vur,
en zinge nog iën kier dit lied.

Den dolle dino-dans
1994 Tekst & muziek: De Kookclub

Mit dat hoeëge water hier, ut most der ens van komme,
kwaam vanuut “Jurissic Park” ennen Dino ângezwomme.
Heej kroop daor uut de kikkerkoel en kwaam pastoer toen tège.
Vur dat heej ân ’t drinke ging, vroeg heej um de zègen.
Refrein:
Dan doen die dao den Dino-dans,
den domme, dolle, Dino-dàààààààns.
Waggel wat naor veure, trèj nog mar wat mieer.
Drèj dan vlot en rundje, vuruut nog ieëne kier.
Waggel wat naor vuere, trèj nog mar wat kier.
Drèj dan vlot en rundje, vuruut nog ieëne kier.
Wèrke deuj heej nie zoë gèr want dat vond heej mar plaare.
“Dino saurus” ien de zaal, zoë kunde wat vergaare.
Ut velt vur Dino’s hier nie mit, heej greep zien lètste kans,
en lierde ôs toen allemaol “Den dolle Dino-dans”
Ut danse viel wel ien de smaak, mar daor kunde nie van ète.
Dat motte mit die Dino’s hier ut liefste gauw vergète.
Rages, moeëdes dat is mar niks, daor rakte op uutgekeke.
Al ziede nog zonne “Dinofiel”, Vus-Ziele” hald ow streke

Kielewa – Kielewo – Kielewietske
1995: Tekst & muziek: H. Seuren

Refrein:
Kielewa – kielewo – kielewietske, mit carnaval, dan gaon weej mit ’t fietske.
Kielewa – kielewo – kielewiets, weej gaon te voet of mit de fiets.
Kielewa – kielewo – kielewietske, mit carnaval, dan gaon weej mit ’t fietske.
Want als weej dan gaon stappe, hoeve weej allieën te trappe.
Kielewa – kielewo – kielewiets, weej gaon te voet of mit de fiets.
Mit carnaval dan gaon weej an de zwier, make lol en make veul plezier.
Drinke bier, zes, zeuve, acht of nege, echte voskes kunne daor wel tege.
En dreigt d’r soms wat fout te gaon, hebbe we buute nog ôs fietske staon.
Mit carnaval, dan is ôk ôem agent, beej de voskes dan ôk hieël content.
En heej hoeft zich dan gen zurg te make, al zien voskes, meij ôk rare snake.
Want dreigt d’r soms wat fout te gaon, hebbe we buûtte nog ôs fietske staon.

Biëstig zin
1996: Tekst & muziek: Soos Merlin

Weej zien en stel jong vosse en weej hebbe biëstig zin,
um flink te gaon hosse en al ut andere um de carnaval hin.
Weej zien ut heûr nog nie verlaôre en hebbe de streke van ’n vos.
Weej bouwe hier en fiëstje, kastelein, goëi den tap mâr los.
Weej zien un stel alde vosse, mar weej hebbe nog biëstig zin,
um flink te gaon hosse en al ut andere um de carnaval hin.
Weej zien ’t heûr al lang verlaore, mar hebbe de streke van ’n vos.
Weej bouwe hier en fiëstje, kastelein, trek mar ’n fles Bokma los.
Wij zijn een stel house-vossen en hebben weer beestig zin,
om flink te gaan hossen en al het andere om de carnaval heen.
Wij zijn het haar nog niet verloren en hebben de streken van een vos.
Wij bouwen hier een party, is hier ook een XTC-bar los.
Weej zien de Mieëlderse vossen en hebben wèr biëstig zin,
um flink te gaon hosse en al ’t andere um de carnaval hin.
Weej zulle ôs heûr misschien verlieze, mar noëit de streke van ’n vos.
Weej bouwe hier en fiëstje, kastelein, goëi den tap mar los.

Blief daor nie staon
1997: Tekst & muziek: Bèter as Niks

Jao, mit de vastenaovend dan zien weej wer paraat,
en speule dan ôk s’aoves misschien wel errég laat.
Jao, minse kom now ôk mar en doet mar mit ôs mit,
want mit de vastenaovend wurd dit en groëte hit.
Refrein:
Jao, kom, blief daor nie staon, ’t is vastenaovend.
Dus laot ow gaon, jao kom en doet mar mit.
De vastenaovend, is zoë gedaon.
Jao, weej gaon dan die dage wer lekker ân de zwier.
Weej kunne wat verdrage en hebbe veul plezier.
Jao, deze dolle dagen zien ôk wer zoë vurbeej.
Dus laot now gaon den wage en zing dit lied, ôk geej.
Spring now ôk ien d’n wage en laot de zûrge staon.
Die kommem nao die dage, die zullen nie vergaon.
Dus blief mar moi ien Mieëldere en drink en glèske mier.
En op aswoensdagmèrge dan zien weej wel wer wier.

De slager
1998: tekst Lucas Mooren – muziek Marijn Poels

Wej doen al jaore mit ut zinge ien de zaal
En zurge elke kiër mar wèr vur en hoëp kabaal
Soms is het seriëus dan wèr vur spek en boën
Mar ozze echte slager is Van de Pasch ziene zoeën
Refr: de slager de slager Roelie is de slager van de soos
Al 35 joar het mieëldere en soos
En Merlin is hiervan os groeëte opperhoeëfd
Làts moos hej nooke want zin muur die mos der uut
Zoe wiër ie ien de media bekender mit de minuut
 
Refr: de slager de slager Roelie is de slager van de soos
De verbouwing zit der op de soos is flink vergroeët
Al kosste dat ozze Merlin enne tragische doëd
Mar ik stel ollie mar gerus hej komt wel wèr terug
En tovert mit herringschelle wer volop achter ozze rug
Refr: de slager de slager Roelie is de slager van de soos
Van den Roelieworst kriede zonne dorst
Dan moste vroeger nog op de fiets nor Horst
Mar mit de carnaval blieft de vos beej zien hol
En dur d’n Roelieworst zitte de cafè’s wèr overvol
Refr: de slager de slager Roelie is de slager van de soos

Os Mieëldere
1999: Tekst & muziek(arr): Bèter as Niks 

Kende geej de plats waor ge oeit gebaore ziet ?
Ws ut onder, baove of wette dat nou nie ?
Kende geej de Stendert en ut Tienders veld ?
Wette geej de Keuter of de Hees en de Hei
Joa, dan ziet gerûst content dat ge enne Mieëlderse bint. 
Refrein:
Jao, dit is de moisten tied van ut jaor, want de vastenaovend is wer daor.
Jao, dan kunde ow wer lekker laote gaon en hoefde nie vroeg op te staon.
Mar den tied is ok wer hiël rap vurbeej en gut ’t lèave ziene wèg.
Daorum hald ik hiël diep urges ien mien hart, vur carnaval en plekske vreej.
Waarde geej an de bèèk um en lijntje uut te werpe ?
Hadde thuus en rief um de was op de blèke ?
Loogde geej te poelië in de kalde bèèk ?
Hadde enne blaor of schûpte tigge enne stiën ?
Joa, dan ziet gerûst content dat ge enne Mieëlderse bint.
Den tied is veranderd mar de naam den is gebleve.
Geurts zien boerderij is allang afgeschreve.
Now staon der huuskes op ut boereland.
De sirene gut, mar blief lekker zitte Frans.
Joa, dan ziet gerûst content dat ge enne Mieëlderse bint.

Mit enne lège niks
2000: tekst D’n Huushald – muziek Pieter van Els

Refr: Joa.. joa.., zing now mar mit dizze carnavalsmix
Schik makte zelf mit enne lège niks
Pak ’n pan…, ’n zekske
Of net dat wat d’r lit
En as ge dor mit verrig ziet dan doede lekker mit
En as ge dor mit verrig ziet dan doede lekker mit
’t vurjaor kumt d’r an ’t is wer tied
Weej motte nog wat winterkriebels kwiet
En loëpe hiervur al lekker werm
Same mit jong, alt, riek en erm
En wilde mit os mit doen trek dan mar an de bel
Want iederieën den kan ’t langzaam of hiël snel
Refr:
Ien elk huus hedde wel wat staon
Dan denkte: “och wat dor wer mit gedaon”
Dat alde grei wurd dan waardevol
Dormit make weej wer lekker lol
En hedde niks gevonde dan doede toch mar mit
Dan klapperde gezellig mit ow eige kunstgebit
Refr:

Dörpelvrees
2001 nr.1 : Tekst: Jan Cleven – muziek: Pieter van Els. Uitgevoerd door: Joekskapel Bèter as Niks

Refrein:
Van de dörpels niks a’s last.
Van de dörpels niks a’s last.
Van de dörpels niks a’s troubels.
Van de dörpels niks a’s last.
Jao, ôk ien Mieëldre, ligge now de dörpels.
Straat ien straat uut, ligge ze paraat.
Punt of bult, ut makt nie uut,
want iedereen het d’r van alliën mar last.
Reejde mit d’n auto dur de neeje buurt,
straot ien, straot uut, gewet nie wat ge huurt.
Rem, piep, krak, ze gaon hôs dur ut dak,
want d’n dörpel het d’n boojem wèr gerakt.
Scheure mit d’n auto hèt dus genne zin.
Gas uut, rem ien, anders duut ut pien.
Aover den bult kroepe hiël misschien,
want dan duut ut ow toch zeker genne pien.

Vief kier elf
2002 nr.1 : Tekst: Ger Thiessen – muziek: Piet Timmermans

Refrein:
Vief kier elf, ut gebeurde vur vief kier elluf joare.
Vief kier elf, toen ien Miëldere de Vöskes zien gebaore.
Vief kier elf, vief kier elluf, zinge weej al dat.
Vief kier elf, zonne goeje hebbe weej nog nie gehad.
Vur vief kier elluf jaor, jao, dat is zeker waor,
kwaam de jeugd beej Gurts wir es te same.
De vaste ien ’t verschiet, de vastelaoves tied,
daorum ginge ze wat plannetjes berame.
Der wiër hiël veul geprôt, geej wèt wel hoe dat gôt,
mar toch langzaam ging iets mojs daor groeie.
Den urste stap gezet, de Prins wier angekled,
en now ziede elk jaor de Vöskes stoeje.

Noa afloëp…..
2003 nr.1 : Tekst: Lian Gubbels-Vullings & Anita Goumans – muziek: De Smeleblaozers. Zang: d’n Huushald

Refrein:
Noa afloëp gon weej bakke, ’n ei-ke, misschien wel mier.
Weej hebbe honger van al dat stappe, van al dat danse en gezwier.
Kom mit en ei-ke bakke, beej ow of beej meej.
Weej hebbe honger van al dat stappe, kom mit, dan zien weej tevreej.
Is d’r ien Miëldere wer wat an de hand, dan zien weej dor ok beej.
En kriedde noa afloëp ’n hongerig gevuul, dan komde mar nor meej.
Alle dage fiëste dat is nog nie zò gek, weej doen dan zeker mit.
Hedde op ’t eind d’n boek nog nie vol, zing dan mit os d’n hit….
Ien Miëldere d’r is altied wel wat loos, vur jong, mar ok vur alt.
Dan doede mit zo’n daag wat mekkelukke kost, ’n ei-ke, werm of

Mit enne lach
2004 nr.1 : Tekst: Jan Koppes – muziek: Otto Koolen Zang: Pret ’78

Refrein:
Mit enne lach is ut prettig lève,
mit enne lach doede zoveul goed.
Mit enne lach kunde hiel veul gève,
mit enne lach kumt ut al’maol goed.
Veul mier as geej mit weurd kunt zegge
bereikte mit ’n glimlach al.
Mit ennen lach is ut prettig lève,
mit enne lach kumt ut al’maol goed.
Vroeger zaot ik vol mit kattekwaod,
pap en mam die wiste genne raod.
Redde meej dor mèstal toch wel uut,
ze viele vür de lach op miene snuut.
Vlinders ien d’n boek dat haaj ik duk,
blief beej meej dat bringt os veul geluk.
Ierlik waor dat kwaam ok hiel duk uut,
ze viel vür de lach op miene snuut.
Kam ik straks beej Petrus an de port,
staon op meej te wachte, ik mak vort.
De engelkes die halde ut nie uut,
ze valle vür de lach op miene snuut.

Oh Oh Mieëldere
2004: Tekst: Simon Poels – melodie: ‘Oh, oh Den Haag’ Zang: Soos Merlin

Ik zuj best nog wel een kiertje coarnaval, ien Mieldere wille viere.
Na het eier ete een partijtje hosse ien de zaal… iedereen duut mit
In december met hiel mieldere op jacht… noa een nije prins
Op aswoensdag herring schelle… ien de soos.
Ik zuh best nog wel een kiertje mit de prins… een eike wille ete
Ien de zaal of ien de hap… beej ow… of gewoen beej meej
Lekker ete mit de prins en mit dat volk van de soos
Want beej elk neej eike…bied ik meej wer an
Refrein:
Oh, oh Mieldre moi durpke beej de beek
Zaal brugeind, ald mieldre… en de soos
Oh, oh Mieldre ik zuj mit niemand wille ruilen
Meteen goan buke, als ik gen mielderse vos zuj zien
Ik zuj best nog wel een kiertje net als vroeger ien de soos wille stappe
Op mien puch een vrommes halen en doarnoa ‘hosse’ ien de soos
Noa afloep beej de prins en eike goan bakke
De dag doarnoa een kater dussssss… zet de koffie mar vast an

Weej blieve hange
2005 nr.1 : Tekst: Ger Thiesen – muziek: Max Timmermans Zang: Ald prinse

Refrein:
Weej blieve hange, weej blieve staon.
Weej denke nie an naor huus toe gaon.
Weej blieve hange de ganse vastelaovend lang,
want as weej gaon dan is ut fiëst pas echt gedaon
. Weej blieve hange, weej blieve stoan.
Weej deenke nie an nor huus toe goan.
Weej blieve hange de ganse vasteloavend lang,
want as weej goan is vasteloavend pas gedoan.
Mit vastelaovend gaon weej alt, zoë hebbe weej gelierd,
alt same an den boemel en dat is gaar nie verkierd.
Mar iën ding motte wiëte en dat hebbe weej altied,
weej wiëte noeit hoe laat ut is, weej zien de tied alt kwiet.
Weej gaon mar dur, nog iëne dan, ut end is pas ien zicht,
as smerges vroeg den haan wèr kreit en buute wurd ut licht.
En waor weej hange dat gift niks, weej vule ôs daor thuus.
Weej gaon daorum ok noeits vandaag mar merge pas naor huus.

Goed gemutst
2006 nr.1: Tekst: Jan Koppes – muzikale bewerking: Max Timmermans Zang: Revue-team

Refrein:
Ik bin goed gemutst, âltied goed gemutst,
goed gemutst âltied, goed, zóas ge ziet.
En dees kieps die pâst os allemól,
allemól, lang laeve de lol.
Ik bin goed gemutst, âltied goed gemutst,
goed gemutst âltied, goed, zóas ge ziet.
En dees kieps die pâst os allemól,
allemól, lang laeve de lol.
Ik loeëp hóst ut ganse jaor,
mien neus mar wat achter nao.
En as ik meej wil draeje,
dan is mien neus al dor.
Dan daenk ik wor mòt dit hin,
mar ‘k bin toch zoeë as ik bin,
dus laot ut ok mar waeje
ik hald alt goeie zin.
’n Vöske verluust wel heur,
mar daorum nog gén gezeur.
Hildt durgons wel zien streke,
heej gift ut laeve kleur.
Dus Vosse zet um nou op,
stot niemand ‘ns veur de kop.
Geej kunt d’n hoëd afneme
en zet um dan wér op.

Mieëlders Vosseriek
2007: tekst Dorien, Kim en Manon – muziek een beetje meer

Ieder joar wer mit de carnaval
Is er we run groeët vossebal
Ooohohohooohoooho
Hier ien os mielders vosseriek
Ien welke kroeg geej dan ok wer kiekt
Dor hedde toch altied van den moje muziek
Ooohohohoohooho
Beej os ien ’t vosseriek
Refr:
Beej os ien mieldere dor is vanalles loos
Ien alle kroegen en ok wer ien de soos
Mit vasteloavend is iedeieën geliek
Joa hier oen os eigen mielders vossenriek
En elke aovond mie hiël wat pilskes op
Kunnen weej fiëste en alles is dan top
Weej stoan dan op ozze kop en danse hier, danse dor
Joa vasteloavend is den mojste tied van ’t joar
Zien ow kliër zelfgemakt of gelènd
Ow snuut geschminckt zodat niemand ow kent
Ooohohohooohooho
Geniet dan van dit moje moment
Niks is vur os dan ok nog te dol
Want dan gon weej hiëlemoal uut ozze bol
Ooohohohooohooho
Geniet van dit moment
Refr: 2X
Weej staon dan op ozze kop en danse hier, danse dor
Joa vasteloavend is den mojste tied van t joar

Ik zeuj blieve
2008 nr.1 : Tekst: Jan Koppes – muziek: Ron van de Beuken Zang: Pret ’78

Refrein:
As ik ow was zeuj ik bliëve,
want as geej now weggöt, dôr kriegde spiet van.
As ik ow was zeuj ik bliëve,
we make same dan, d’r hier wat moi-js van.
Begin de kriebels al te kriege,
um van de vlinderkes, nog mar te zwiege.
Dus blief now asteblief beej meej,
want ut is wèr al’mol zoeë veurbeej.
Allerjongste beej ôs thuus dat is ôs Frenske,
beej de hand, zaog metiën zien kenske..
Heej ging veur t’urst nôr carnaval,
mit pap en mam nôr ut kienderbal.
Den snotneus wis toen al zien zegje,
en wette wat ie zei tigge en megje?
En ös Nel docht beej zichzelf dat kan ik ôk wel,
op ut bal vond zeej eure kèl snel.
Heej stond dôr te staon en keek eur ân,
Os Nel die vroeg wôr ken ik ow van?
Heej wist ut nie en wooj toen weg gaon,
och blief nog efkes lekker hier beej meej staon.

Mieëldere ow tüs
2009 nr.1 : Tekst: Ni-j Mieeldere – muziek: Peter v/d Water & John Douven Zang: Ni-j 
Mieëlderse
Heej wónt hier hieël zien lève
Kümt nie mèr hard vuruüt
En praot er mèj flink nève
Mar kumpt d’r nie vur üt
Heej wil er niks van huuëre
um hier oeëits weg te gaon.
Stöt naor de grond te tuuëre?
als-ie zingt met enne traon.
Refrein:
Ien Mieëldere gebòre, nou luuster wat ik zeg
Ik blief hier al mien jaore, ik gaoj hier noeëjt mer weg
‘k Heb miene drèèj gevóónde al twiefelde ik mèj
Ik vuul meej hier verbóónde ien Mieëldere bin ik bliej
Ik vuul meej hier verbóónde ien Mieëldere bin ik bliej
En wie dor oeëits gut vrijje
mit en meid van hier
Dan kan heej ze verleije
mit bloeme en mit bieër
Mar as heej ze gut vraoge
um mit eum weg te gaon
dan is ze zoeë gevloge
dat kriegde noeëit gedaon
Ziede geej hier gebòre
of van büttenaf
Ow hart hier hèt verlaore
ge blieft tot ân ow graf
Ge ziet de bèèk daor stroeëme
en daor stöt now ow huus
Het dôrpke van ow droeëme
Mieëldere ow tüs

Prins zien
2010: tekst Ger Thiesen – muziek Max Timmermans

Prins zien, Prins Carnaval, van alle Vöskes hier.
Prins zien, wie wil dat nie ok nog es enne kier.
Prins zien, Prins Carnaval, dat is en hieële ier.
Prins, as geej dat èèns bint gewest, wat wilde dan nog mier.
Iedere kel ien ös Mieëlders Vosseriek, het stiekum zoeë zien eige droeëme.
Ien ziene droeëm is heej’t allemaol geliek, en voetbalster of soekeroeëme.
Wurd ut dan herfst jao dan dromt de hieële kliek, dan got ut bloed ok harder stroeëme.
Prins, ik Prins, ik bin de Prins, nou bin ik de neeje Prins.
Het dan de Vorst oow ok nog uutgezoocht, beginde eurst wel wat te zwieëte.
Zegge oow vriende, k’haai an oow gedoocht, dan zien dat eigelijk profieëte.
Met Prinsebal komde dan uut den boocht, en iederieën zal dan ok wieëte.
Prins, ik Prins, ik bin de Prins, nou bin ik de neeje Prins.

De Road – ’t Is carnaval
2011: Tekst: Henk Derikx – Muziek: Winus Koolen

Refr:
Hallo ’t is carnaval, weej blieve lekker plekke
Hallo ’t is carnaval, en weej goan nog nie vertrekke
Hallo ’t is carnaval, ut is tied um uut te goan
Weej blieve lekker stoan, hallo, hallo, weej zien nie weg te sloan
Weej loeëpe polonaise en drinke un pötje bier
Weej hosse en weej springe en blieve aan de zwier
Refr
Hallo ’t is carnaval, weej blieve lekker plekke
Hallo ’t is carnaval, en weej goan nog nie vertrekke
Hallo ’t is carnaval, ut is tied um uut te goan
Weej blieve lekker stoan, hallo, hallo, weej zien nie weg te sloan
As dun aovund is geloëpe goan weej nog nie nor huus
Weej goan un eike bakke en komme oëit wel thuus
Refr
Hallo ’t is carnaval weej blieve lekker plekke
Hallo ’t is carnaval, en weej goan nog nie vertrekke
Hallo ’t is carnaval, ut is tied um uut te goan
Weej blieve lekker stoan, hallo, hallo, weej zien nie weg te sloan
Weej zulle straks wel goan, weej blieve lekker stoan

De Road – Ôs Dialect
2012: Tekst Henk Derikx – muziek Guus Smeets

Ik goj ow now wat zegge, jao ik mot ut effe kwiet
Huur ik minse die os nao praote, dan krieg ik waer de schiet
Weej halde van os Limburg
Ut plat dat praote weej gaer
Dus weej zegge taege die Hollanders
Lieër dit toch mar waer.
Refr.
Zonnewiezer, schottelslet en gebakkuh balkebreej
Zien toch van die woorde, die huure dur toch wel beej
Kiëskop, luliezer, verkeskop, waor ziede dur enne van
Lekker praote ien os dialect, dat is iets wat nie ieder kan.
WAT ZEGT IE NOW?
Geej mot meej echt geluuve
Ik schaam meej soms kapot
Huur ik hollanders die meej nao praote
Dat is toch echt te zot.
Weej zien groëts op Limburg
Ut plat dat praote weej gaer
Dus weej zegge taege die hollanders
Lieër dit toch mar waer
Refr
Zonnewiezer, schottelslet en gebakkuh balkebreej
Zien toch van die woorde, die huure dur toch wel beej
Kiëskop, luliezer, verkeskop, waor ziede dur enne van
Lekker praote ien os dialect, dat is iets wat nie ieder kan.
IK BEGRIJP ER NIKS VAN
Pàrsvlejs , rökeliezer, verkesstal
Ut Limburgs göt os bovenal
NOU DAT IS OOK WAT
Refr
Zonnewiezer, schottelslet en gebakkuh balkebreej
Zien toch van die woorde, die huure dur toch wel beej
Kiëskop, luliezer, verkeskop, waor ziede dur enne van
Lekker praote ien os dialect, dat is iets wat nie ieder kan.
Nae daor kent heej gaer niks van, Nae doar snapt heej gaer niks van

D’n Huushald – 1 – 2 – 3 daag lang
2013 

Couplet
Hedde gillie ozze prins ok al gezien,
Jao, den mug d’r weze, den telt wel vur tien.
Ok de dansmarietjes, de nar, de vorst, de road,
Joa, geej komt ze tège, overal op stroat.
En zien ze dan compleet,
Dan huurde dizze kreet…….
Refrein:
1-2-3 daag lang, got alles an de kant,
1-2-3 daag genne trammelant.
3 daag lang alliën mar schik en veul plezier,
Dus weej blieve hier.
Huur ik de muziek wer goan,
Is ’t fiëst nog nie gedoan.
Stot de boel dan op de kop,
Lopt ozze prins vuurop…..
1-2-3 daag lang got alles an de kant,
genne trammelant.
Couplet
Hedde al gekeke ien de kast of zak.
Dor lit wel en kledje of dat gekke pak.
Verkleejde ow as vrommes of as stoere vent,
Mit wat sminck en frutsels, komde al en end.
En is ’t dan compleet,
Dan huurde dizze kreet……
Refrein:

De Patrijsjes - Vastelaoves dage
2014 

Intro:
Wat war d’r toch gister?
Wao war ik toch gister?
’t Antwoord wiët ik nie, wiët ik nie.
Is dit nog dezelfde straot
Die ik sinds veule jaore nor huus toe loëp
Dudududu
Is dit nog utzelfde dorp
Waor ik de vöskes dees drie dage zie
Zie ik werklik vogelhuuskes hier
of is dit now  mien fantasie?
dudududu
Makt meej allemaol niks uut
As ik mien lekker nestje straks mar zie.
 
Refrein:
Vastelaoves dage dat zien de mojste dage
Nananananana
Lekker gaon hosse, zinge, danse, springe
Iederien duut mit.
Vastelaoves dage dat zien de mojste dage
Nananananana
Ik vuul meej alsof ik noëits mer nor huus toe wil 
De vöskes springe uut hun hol
En gaon dan lekker uut d’n bol.
Jao weej loëpe now de polonaise
mit de prins veurop
’s merges heb ik enne kater
Wat heb ik nou gister toch gedaon.
Dududududu
Ik vraog meej af woar is dat geld toch hin, 
woar zien die munte aan op gegaon.
trek meej um zet miene pruuk wer op
Schmink ik mej toch mar wer opnej
dudududu
Makt meej allemaol niks uut
Want ik bin d’r vanaovend alwer  beej.
Refrein 2x:
Vastelaoves dage dat zien de moiste dage
Nananananana
Lekker gaon hosse, zinge, danse, springe
Iederien duut mit.
Vastelaoves dage dat zien de mojste dage
Nananananana
Ik vuul meej alsof ik noëits mer nor huus toe wil
Vastelaoves dage dat zien de mojste dage
Nananananana
Lekker gaon hosse, zinge, danse, springe
Iederien duut mit.
Vastelaoves dage dat zien de mojste dage
Nananananana
Ik vuul meej alsof ik noëits mer nor huus toe wil
Muziek:  Jürgen Markus/Tim Toupet
Tekst:  De Patrijsjes

Weej  twieë en ik - Mieëlderse Vos
2015 

Refr;
Mielderse vos, 3 dage lang goan weej wer los.
Joa ’t is fiëst vur iederiën, kom mit zien alle op de biën. 2 X
De ganse dag an ’t fiëste, ien ’t Vosseriek.
Mit groëte en mit kléne, kan allemol tegliek.
Enne groëte polonaise, dat make weej d’r van,
Weej blieve an ’t hosse, zolang as ’t mar kan.
Refr
Hedde zat gedronke, ziede biëstig gaar,
Woar gon we nog wat éte, wie is venoavend de sigaar?
Gon we eier bakke, of wurd de vetpot an gezet,
Pas as d’n boek wer strak is, dan kunne weej nor bed.
En smerges werde wakker, de kop is nog wat zwoar,
Mar dat held os niet taege, weej make os wer kloar.
Refr.
Op de melodie van comment ca va – the Shorts)

Ald Prinsen
Fieëste, zoëas elk jaor
2016

Vastelaovend ien ut land, alle zurreg an de kant.
Zon fieëst doet os altied goed Carnaval zit ien os bloed.
Denk nou mar nie an die sleur. Gef de dage wir wat kleur.
Lach got nie mir van os snuut. Kom op weej gon nou es uut.

Ref. 
Groeëte en kleine, ze zien der gans vur klaor.
Te moj of te lellik, geej ziet ze alle daor.
En dan fieë, fieë, fieëste, fieëste, zoëas elk jaor.
Dikke en dunne, leechte of vuls te zwaor. 
Al Carnavalsgekke, gans gek, jao dat is waor.
En dan fieë, fieë, fieëste, fieëste, zoëas elk jaor.
Pekske wurd der angepast. Hing al monde ien de kast.
Schmink geft os gezeecht wir kleur. Wat parfum nog vur de geur.
Proek wurd op de kop gezet, en daorop past nog en pet.
Schoen die hieël gemekklijk staon. Weej zien af, weej kunne gaon.
Ref. (2x)
En dan fieë, fieë, fieëste, fieëste, zoëas elk jaor..
Muziek: James Last
Tekst: Ger Thiesen

Net Nie – De Toet 2017

Refrein:
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.

Schö dödö döp döp döp dö döö schö dödö döp döp döp dö döö
Schö dödö döp döp döp dödö dö dödö döp döp döö

Couplet 1
’t Fieëstje duurde lang, weej zörgden vur de zang
’t Bier kwaam uut ’t vat, weej wiere ladderzat
Toen ’s mèrges vroeg uut bed, dat was enne stomme zet
Weej ware nog lang nie fit, toch doen weej now wer mit.

Refrein:
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.

Schö dödö döp döp döp dö döö schö dödö döp döp döp dö döö
Schö dödö döp döp döp dödö dö dödö döp döp döö
Schö dödö döp döp döp dö döö schö dödö döp döp döp dö döö
Schö dödö döp döp döp dödö dö dödö döp döp döö

Couplet 2:
Weej ware bijna hier, en han al zin ien bier
Weej wiere gaar nie goed, waor is now toch ôs toet?
Wie hèt ze dan gehad, of is ‘ie soms gejat?
Heej lèèj moj onder ’n doek, hier achter ien d’n hoek.

Refrein:
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.
Weej blaozen op de toet, dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, mar staon toch ien de zaal.

Schö dödö döp döp döp dö döö schö dödö döp döp döp dö döö
Schö dödö döp döp döp dödö dö dödö döp döp döö
Schö dödö döp döp döp dö döö schö dödö döp döp döp dö döö
Schö dödö döp döp döp dödö dö dödö döp döp döö

Weej blaozen op de toet, Dat kunne weej gaar nie goed
Net Nie zô muzikaal, Mar staon toch ien de zaal.

De Pilmussen – Ik vuul meej Vos 2018

Refrein:
Ieder joar ien Miëldre is ut fiëst mit carnaval
ut bier stromt uut den tap en iederiën gut noar ut bal
Ik vuul mej vos – na na na na na na na–
En goj gans los – na na na na na na na–
Ien ’t Vossehol – niks is te do-ol 
schenk de glaa-aaze vol

Kom allemoal mar mit want hier is ut te doen, 
got nou mar mit noar ‘t vossehol. 
Laot tuus de boel de boel mar, want hier hedde pas lol.
De polonaise gut, schuuf allemaol mar ien 
un lange slinger dur de zaal
en as de meziek dan over is, zinge wej mit veul kabaal

Refrein.

Jao, ien ut Vosseriek, is iederiën geliek, 
Ut makt nie uut wie of ge ziet
same viere wej dit fiëst – en zinge nou dit lied 
En is ut bier dan op, dat is toch gen probleem, 
Dan goan we over op de wien
en merge wiete wej nie mer, hoe of woar wej zien

Refrein.

Ik draag de prins op hande – ik blief um altied trouw, 
Den vos ien hart en niere – den vergette nie zo gauw

Ieder joar ien Miëldre is ut fiëst mit carnaval
‘t bier stromt uut den tap en iederiën gut noar ut bal
Ik vuul mej vos – na na na na na na na–
En goj gans los – na na na na na na na–
en as ge wilt ok nog un bitje miër
Ik vuul mej vos – na na na na na na na–
En goj gans los – na na na na na na na–
Ien ’t Vossehol – niks is te do-ol 
schenk de glaa-aaze vol

Ald Prinsen – De Vöskesvastelaovend 2019 (video)

La la la lala, la la la la la la la
La la la lala, la la la la la la
La la la lala, la la la la la la la
La la la la, la la la la la la

En met die daag van de Vöskesvastelaovend,
zien weej der alt beej en halde dan nie op.
Alles wat goed is dat komt beej ôs nor baove.
Weej zette dan ös dörup op de kop.

Zien beej alle fieëste, anders got ut nie dur.
Kunne ok nie zoonder, Joeks, daor gon weej altied vur.

Want met die daag van de Vöskesvastelaovend.
Zien weej der alt beej en halde dan nie op.
Alles wat goed is dat komt beej ôs nor baove.
Weej zette dan ös dörup op de kop.

La la la lala, la la la la la la la
La la la lala, la la la la la la
La la la lala, la la la la la la la
La la la la, la la la la la la

Is ut Vastelaovend dan gon weej pas echt los.
Hebbe weej as motto: ”Fieëst, as enne echte Vos”.

Want met die daag van de Vöskesvastelaovend.
Zien weej der alt beej en halde dan nie op.
Alles wat goed is dat komt beej ôs nor baove.
Weej zette dan ös dörup op de kop.

La la la lala, la la la la la la la
La la la lala, la la la la la la
La la la lala, la la la la la la la
La la la la, la la la la la la

Ald Prinse – Ik bin en Vöske 2020

La la la, la la la la.
La la la, la la la la.
La la la, la la lal la.
La la la la la .

Den ellufde November, krieg ut ieder jaor.
Dan komme wir de kriebels, jao dat is ieërlek waor.
Vastelaovend liekt dan nog zô wiet.
Mar die kriebels, waer ik mar nie kwiet.
Die kriebels vur ut fieësje van de Vos,
‘t fieësje van de Vos.

Refrein: (2x)
Is ut Vastelaovend hier,
springen, hossen, gon te kier,
dreenke dan ok nog en lekker slökske.
Want ik bin, ik bin en Vöske.

La la la, la la la la.
La la la, la la la la.
La la la, la la lal la.
La la la la la .

Nô Sinterklaos en Kerstmis en ut neeje jaor.
Dan got ut der op lieke, en bin der gans vur klaor.
De neeje Prins den is al wir bekend.
t’ Hossen springen rakt al wir gewend.
Dan wurd ut tied vur ut fieësje van de Vos,
‘t fieësje van de Vos.

Refrein

Umdat ik dat now echt mis
Carnval der nog nie is
Droeëm ik elke naacht der van
En zing dit liedje dan

Refrein 3x

Karin & Inge – Ut kumpt wer goed 2021

Ut was en hieël biezonder jaor, daormit was iederieën wel klaor
Ut was ontzettend stil op straot, blief tüs, nie same, genne praot
Ok hier slaon weej ós echt durhin, en fieëstje, hedde geej al zin?

Jao ut kumt wèr goed
Dan praote weej wèr same beej
Viere same fieëst
Zoeëás weej dat altied doen
Echt ut kumt wèr goed
Mar wachte duurt duk veul te lang
Snel gút ut vurbeej
Same zulle weej d’r wer vur gaon.

Ut zal dit jaor gans anders zien, Unne lège Carnaval duut pien
Gèn Vöskes ien `t Vossehol We make same toch veul lol.
Nou motte weej op afstand staon Zal die polonaise straks wer gaon?

Jao ut kumt wèr goed
Dan praote weej wèr same beej
Viere same fieëst
Zoeëás weej dat altied doen
Echt ut kumt wèr goed
Mar wachte duurt duk veul te lang
Snel gút ut vurbeej
Same zulle weej d‘r wer vur gaon.

We lève ien unne biezondere tied Waor ge mekaar te wennig ziet
Ien goeie daag in ût Miëlders land Neme we mekaar gèr beej de hand
Weej wille same, nie apart Want Carnaval zit ien ôs hart.

Jao ut kumt wèr goed
Dan praote weej wèr same beej
Viere same fieëst
Zoeëás weej dat altied doen
Echt ut kumt wèr goed
Mar wachte duurt duk veul te lang
Snel gút ut vurbeej
Same zulle weej d‘r wer vur gaon.

Jao ut kumt wèr goed
Dan praote weej wèr same beej
Viere same fieëst
Zoeëás weej dat altied doen
Echt ut kumt wèr goed
Mar wachte duurt duk veul te lang
Snel gút ut vurbeej
Same zulle weej d‘r wer vur gaon.